شید بلک اوت
68

پرده شید بلک اوت، مناسب فضایی که می خواهیم کاملا جلوی نور گرفته شود