ریموت کنترل 5 کانال
68

ریموت کنترل سامفی انواع تک کانال، پنج کانال شروع شده و در انواع هوشمند و دیجیتال قابل اجرا میباشد.