پرده پنل ترک
55

پرده پنل ترک :

 این نوع پرده به فضا، طرحی بسیار مدرن و آسیای شرقی می دهد.پنل ترک دارای یک ریل می باشد که پارچه در آن به چپ و راست حرکت می کند . ریل های پنل ترک : 2 ردیفه ، 3 ردیفه ،4 ردیفه ، 5 ردیفه می باشند.

این پرده هم به صورت دستی و هم موتوری قابل اجرا می باشد.